Wychowawcy: mgr Dorota Grocka, mgr Renata Sośniecka - Arabas, mgr Jan Makowiecki

Godziny pracy świetlicy SP nr 2

poniedziałek od 7.00 do 16.00
wtorek od 7.00 do 16.00
środa od 7.00 do 16.00
czwartek od 7.00 do 16.00
piątek od 7.00 do 16.00

wydawanie obiadów od godz.11.30 do 13.00
wydawanie dożywiania od godz. 8.30 do 13.50

Koszt posiłków dla ucznia:
obiad: 4.50 zł/dzień
II danie: 3.50 zł/dzień
zupa: 1.00 zł/dzień
dożywianie: 1.80 zł/dzień

UWAGA !!! Wpłat za obiady i dożywianie dokonujemy do siódmego dnia roboczego danego miesiąca. Do wpłat po terminie naliczone zostaną ustawowe odsetki. Odliczenia za dni nieobecne są możliwe wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu dłuższej nieobecności ucznia !!!

JADŁOSPIS

08-12.10.2018

DATA

DOŻYWIANIE

OBIAD

PONIEDZIAŁEK

Bułka owsiana z masłem, wędliną wieprzową, pomidorem i ogórkiem zielonym, herbata

Ziemniaczana ze szparagom,

Kluski na parze w polewie truskawkowej, kompot

Substancje lub produkty powodujące alergie

Mleko i produkty pochodne, zboże, seler, jaja,

WTOREK

Bułka z nutellą, herbata

Jarzynowa z ryżem, Placki ziemniaczane po węgiersku, surówka z kapusty białej, kompot

Mleko i produkty pochodne, zboże, seler, jaja,

ŚRODA

Bułka z pastą z jajka gotowanego, herbata

Rosół z makaronem, Kotlet schabowy, kapusta zasmażana, ziemniaki,

kompot

Mleko i produkty pochodne, zboże, seler, jaja,

CZWARTEK

Bułka żytnia z masłem, serem i wędliną, herbata

Grochówka z chlebem, Kurczak z warzywami i ryżem, kompot

Mleko i produkty pochodne, zboże, seler, jaja,

PIĄTEK

Pączek z pudrem, herbata

Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym,

Ryba miruna, sałatka z ogórków kiszonych i papryki, ziemniaki, kompot

Mleko i produkty pochodne, zboże, seler, jaja,Świetlica szkolna bierze udział w akcjach:

  • Współpraca z Organizacja odzysku „Reba"- zbiórka baterii
  • Zbiórka kasztanów i żołędzi pod hasłem: „Pomóżmy zwierzętom przeżyć zimę"
  • Zbiórka plastikowych nakrętek i puszek pod hasłem: „Razem możemy więcej"
  • Organizowanie kiermaszu wielkanocnego
  • Zbiórka odzieży dla rodzin potrzebujących wsparcia
  • Zbiórka żywności pod hasłem "Podziel się posiłkiem"
  • Przygotowanie i wydawanie paczek żywnościowych dla rodzin potrzebujących
  • Wykonywanie elementów do dekoracji na imprezy szkolne wg potrzeb
  • Pozyskiwanie sponsorów (żywienie dzieci)
  • Włączenie się w akcję z Gimnazjum nr 1 – Stowarzyszenie Hospicyjne" Bądźmy Razem" wraz z Hospicjum Domowym Królowej Apostołów w Andrychowie - przygotowanie żonkili
Cele i zadania świetlicy szkolnej przy SP nr 2 w Andrychowie rok szkolny 2017/2018

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanej opieki i wszechstronnego rozwoju.
2. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci z rodzin patologicznych.
3. Integracja dzieci z różnych środowisk społecznych i o różnym poziomie intelektualnym.
4. Wdrożenie do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
6. Kształtowanie u wychowanków właściwej postawy moralnej, wyrabianie właściwych cech charakteru.
7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
8. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole, domu i w swoim środowisku.
9. Rozwijanie u wychowanków samodzielności oraz odpowiedzialności za własne czyny i zachowanie.
10. Wyrabianie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno przyrody.
11. Przygotowanie do życia w społeczeństwie.
12. Kształtowanie zdrowego i wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego.
13. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu, zabawy.
14. Budowanie pozytywnej samooceny.
15. Rozwijanie umiejętności kierowania i wyrażania emocji w sposób uznany społecznie.
16. Uczenie tolerancji i akceptacji siebie i innych.
17. Budowanie u wychowanka pozytywnego wizerunku własnej osoby.
18. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, wyrabianie postawy koleżeństwa i wzajemnej pomocy
19. Wyrabianie w uczniach poszanowania i szacunku wobec symboli narodowych.
20. Budzenie szacunku dla języka ojczystego.
21. Rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju i regionu.

Dzienny rozkład zajęć z grupa świetlicową

7.00 - 9.00
Gry i zabawy dowolne w kącikach, Czytanie czasopism (lektura własna). Rozrywki umysłowe. Nauka własna pod opieką nauczyciela.

9.00 - 10.30
Zajęcia programowe: Rozmowy, pogadanki z dziećmi, zabawy integracyjne. Konkursy, quizy, gry dydaktyczne. Zajęcia teatralne, żywego słowa. Relaks przy muzyce, zabawy ruchowe. Zajęcia plastyczno-techniczne. Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci. Spacery, zabawy na powietrzu. Różne formy pracy
z książką. Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD oraz czytanych przez nauczyciela świetlicy.

10.30 - 11.30
Gry i zabawy, zajęcia rekreacyjne. Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych
pod kierunkiem nauczyciela świetlicy.

11.30 - 13.00
Obiad. Spożywanie posiłku przez dzieci, które korzystają z obiadów Zabawy według zainteresowań dzieci.

13.00 - 14.30
Zajęcia programowe: Zajęcia plastyczno-techniczne Zajęcia teatralne, żywego słowa Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu. Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne Różne formy pracy z książką Zajęcia z elementami bajkoterapii i baśnioterapii. Konkursy, quizy, gry dydaktyczne, zagadki, rebusy Odrabianie prac domowych. Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD. Zajęcia z komputerem. Zajęcia według zainteresowań własnych dzieci.

14.30 - 16.00
Odpoczynek i zabawy dowolne. Nauka własna pod opieką nauczyciela. Odrabianie lekcji. Gry planszowe, zabawy z kartką i ołówkiem, zabawy ruchowe Porządkowanie świetlicy.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1) Świetlica szkolna organizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy rodziców oraz dojazd do szkoły. W pierwszej kolejności dla uczniów kl. I-III
2) Świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowania i prowadzi działalność opiekuńczą nad uczniami.
3) Formy pracy świetlicy realizowane są w zależności od zespołu uczniowskiego w niej przebywającego i prowadzone są w grupach wychowawczych.
4) Zajęcia rekreacyjne, artystyczne organizowane są zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
5) Wychowawca świetlicy dba o bezpieczeństwo, właściwą organizację czasu wolnego przed i po zajęciach lekcyjnych.
6) Odpłatność za obiady regulujemy w ustalonym terminie tj. do siódmego dnia roboczego danego miesiąca.
7) Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

Obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Uczniowie:
1. Stosują się do uwag i wskazówek wychowawców.
2. Nie opuszczają samowolnie świetlicy.
3. Nie biegają, nie krzyczą.
4. Pomagają sobie wzajemnie.
5. Nie popychają innych, nie przezywają, nie biją.
6. W czasie odrabiania zadań domowych nie rozmawiają.
7. Szanują wyposażenie świetlicy, dbają o czystość
i estetykę pomieszczenia.
8. Nie niszczą i nie wynoszą gier i zabawek.
9. Ubrania i buty zostawiają w szatni.
10. Sprzątają po sobie.

Nagrody i Kary

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
1. pochwały ustnej,
2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
3. nagrody rzeczowej,
4. dyplomu.

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
1. upomnienie ustne i ostrzeżenie w obecności grupy,
2. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym
zachowaniu,
3. czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy,
4. skreślenie z listy wychowanków świetlicy.

realizacja strony internetowej - weboski