Rekrutacja 2020/2021

Dokumenty do pobrania


Zgoda na przetwarzanie danych- pobierz
Wniosek Rodzica o przyjęcie dziecka z obwodu do klasy - pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz


Najczęściej zadawane pytaniaCzy do szkoły może być przyjęte dziecko mieszkające w obwodzie innej szkoły?

Do szkoły mogą być przyjęte dzieci mieszkające w obwodzie innej szkoły, jeśli wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, tzn. w dniach od 1 do 15 marca br. rodzice tych dzieci złożą wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

W jakim terminie zapisać dziecko do szkoły?

Dzieci mieszkające w obwodzie szkoły mogą być do niej zapisane w każdym momencie. Dzieci mieszkające w obwodzie innej szkoły obowiązują terminy rekrutacji ogłoszone Zarządzeniem burmistrza, tj. od 1 do 15 marca br.

Jak mam zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko mieszkające w obwodzie szkoły przyjmowane jest z urzędu na podstawie zgłoszenia bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dziecko mieszkające w innym obwodzie uczestniczy w procesie rekrutacji po uprzednim złożeniu przez rodziców wniosku wraz odpowiednimi dokumentami (dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły i ze strony internetowej szkoły).

Czy można zapisać do pierwszej klasy dziecko sześcioletnie?

Dziecko 6-letnie może być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców jeżeli:

  1. dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub

  2. dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Czy zajęcia będą się odbywały w systemie jednozmianowym?

Tak, zajęcia będą odbywały się w systemie jednozmianowym.

W jakich godzinach pracuje świetlica szkolna i czy szkoła zapewnia miejsce dla każdego ucznia?

Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00 (na wniosek rodziców godziny pracy można ustalić od godz. 6:45). Od poniedziałku do czwartku od godz. 16.00 do 18.00 pracuje świetlica integracyjna. Szkoła zapewnia miejsce dla każdego ucznia, którego rodzic zadeklaruje chęć korzystania z opieki świetlicowej.

Czy dzieci młodsze uczą się z uczniami klas starszych?

Dzieci młodsze uczą się w tzw. „skrzydle Dwójki”, tzn. klasy 1-4 korzystają z wejścia od strony ul. Dąbrowskiego, tam mają szatnię i w tej części szkoły jedzą obiady. Uczniowie klas 5-8 korzystają z wejścia do szkoły od strony ul. Daszyńskiego. Uczą się w tzw. „skrzydle Trójki”, tam mają szatnię i jedzą obiady.

Czy szkoła zapewnia obiady każdemu uczniowi?

Tak, szkoła zapewnia za odpłatnością obiady każdemu uczniowi. Istnieje również możliwość wykupienia drugiego śniadania.

Jakie podręczniki należy zakupić dziecku?

Szkoła zapewnia darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe umożliwiające realizację programów nauczania dla wszystkich przedmiotów objętych podstawą programową.

Czy szkoła realizuje zajęcia specjalistyczne, które dziecko miało w przedszkolu np. zaj. z logopedą?

Dzieci na początku roku szkolnego są diagnozowane przez logopedę i jeśli zachodzi potrzeba organizowania takich zajęć, to są one realizowane w szkolnym gabinecie logopedycznym. W zależności od potrzeb, opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną szkoła ma możliwość zorganizowania zajęć:


  • korekcyjno-kompensacyjnych,
  • rewalidacyjnych (z oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, pedagogiem specjalnym, rehabilitantem, nauczycielem posiadającym kwalifikacje w zakresie wspomagania dzieci autystycznych)
  • oraz terapii pedagogicznej.
Jakie zajęcia pozalekcyjne są w ofercie szkoły dla dziecka w klasach młodszych?

W ofercie zajęć pozalekcyjnych dla klas 1-3 znajdują się: szachy, łucznictwo, zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, programowanie (klasa 2 i 3). Organizowane są również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W szkole prężnie działa 4 Wodna Gromada Zuchowa.

Czy dziecko przebywające na świetlicy ma możliwość odrabiania zadań domowych?

Część zajęć świetlicowych realizowana jest w formie zabawowej w świetlicy głównej. Uczniowie mają do dyspozycji również czytelnię, w której pod opieką nauczyciela bibliotekarza mogą przygotowywać się do zajęć. Tzw. zajęcia ciche, czyli odrabianie zadań i czytanie książek realizowane są również pod opieką wychowawcy świetlicy w oddzielnej sali.

Czy w szkole jest monitoring?

Tak zarówno budynek szkolny (korytarze, szatnie) jak i teren przyszkolny objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Czy uczniowie korzystają z nowej hali sportowej?

Tak, zajęcia wychowania fizycznego w większości realizowane są w hali dawnego Gimnazjum nr 1. Sala gimnastyczna SP2 wykorzystywana jest głównie przez klasy młodsze.

Czy „Dwójka” organizuje zielone szkoły?

Tak, w porozumieniu z rodzicami szkoła organizuje wyjazdy na tzw. „zielone” i „białe” szkoły. Od lat szkoła skutecznie ubiega się o dofinansowanie takich wyjazdów z WFOŚ (15% poniesionych kosztów).

realizacja strony internetowej - weboski