Program działalności Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej Nr 2 w Andrychowie

"Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności masową organizacją społeczną, która skupia ludzi dobrej woli pragnących działać społecznie nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone." /statut PCK-wstęp/

Cele działania Szkolnego Koła PCK

  • Kształtowanie aktywnych postaw dzieci i młodzieży, jej gotowość do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym, starszym kalekim.
  • Kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej.
  • Krzewienie uczuć przyjaźni do innych ludzi i narodów oraz umiłowanie pokoju i gotowości działania w jego obronie.
  • Wychowanie młodzieży w kulturze zdrowotnej, wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych.
  • Budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom.
  • Prowadzenie stałej współpracy ze służbą zdrowia oraz kołami PCK w innych szkołach.
  • Współpraca z różnymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska.realizacja strony internetowej - weboski